MTKiosk - Zasady przekazywania środków oraz fakturowania należności

 

Cele przyjętych procedur (1-co do przepływów pieniężnych, 2-co do fakturowania):

1) w zakresie przepływu pomiędzy operatorami i MTKiosk  środków poniżej sprecyzowane terminy i zasady ich przekazywania mają na celu regularne transferowanie przez MTKiosk środków pieniężnych do instytucji trzeciej za granicą, do której MTKiosk obowiązany jest środki przekazywać.

2) w zakresie wymogów co do faktur opisane niżej restrykcje mają na celu uchronienie MTKiosk od zarzutów karnych pomocnictwa lub współudziału w obchodzeniu ustawy Karno-Skarbowej przez operatorów lub osób mających prawo do użytkowania lokalu w przypadku nie fakturowania przez nich wynagrodzeń otrzymywanych od MTKiosk za wykonane usługi lub dzierżawę. Mają uchronić nas w przypadku kontroli skarbowej w MTKiosk od zarzutu nierzetelnego naliczania kosztów pozyskania przychodu poprzez zawyżenie tego kosztu niepoparte fakturami.
Przyjęte założenia mają również ochronić Państwa, gdyż w przypadku kontoli skarbowej w MTKiosk zobowiązani na pewno będziemy do okazania listy urządzeń MTKiosk działających w systemie oraz operatorów z tymi urządzeniami pracyjącymi wszystko celem uwiarygodnienia ponoszonych przez nasz kosztów. Przy okazji deklarowania poniesionych przez nas kosztów wskażemy wtedy Państwa! Jeżeli Państwo nie wystawiacie faktur za realizowane przez siebie czynności, to zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności karno skarbowej. Proszę już teraz zdać sobie z tego sprawę, że takie braki w fakturach są z Waszego punktu widzenia niedopuszczalne.

 

I tak wprowadza się co następuje:

1) do dnia 10-go (włącznie) danego miesiąca operatorzy bezpośrednio współpracujący z MTKiosk obowiązani są przekazywać MTKiosk wszystkie środki będące różnicą wpłat i wypłat do obsługiwanych przez siebie urządzeń w flocie MTKiosk w miesiącu poprzednim pomniejszone o sumę wynagrodzenia za ten miesiąc operatora oraz wszystkie należności za dzierżawę powierzchni w lokalach. Środki można wpłacić na konto bankowe:
"Forum" Kancelaria Prawa Finansowego Adam Gramowski ul. Pod Krzywą Wieżą 14 Toruń 86-050
PL 09 2490 0005 0000 4520 5384 3005
przy czym istotna jest dla nas data pojawienia się środków na koncie, a nie - ich wysłania.
Jeżeli nie cchecie Panowie przekazywać środków na rachunek bankowy, to możecie (co zalecamy) przekazać je naszemu przedstawicielowi. Przedstawiciel MTKiosk wraz z początkeim każdego miesiąca będzie jeździł po Polsce w dniach począwszy od 1-go, a zakończywszy na 10-tym włącznie i jeżeli macie ochotę przekazać środki mu, to tę formę przekazania środków preferujemy - będzie on je odbierał w dni powszednie w godzinach otwarcia banków i przed wyjazdem będie dzwonił do każdego z Panów i próbował się umówić. Jeżeli nie uda się Panom umówić z przedstawicielem MTKiosk w w dniach, w których "kręcił" się on będzie w Waszych okolicach, to niestety sami musicie przyjechać do Solca Kujawskiego i przekazać środki osobiście.

Rozliczenie może być przeniesione na następny miesiąc jeżeli  kwota należna do przekazania MTKiosk jest mniejsza jak 1000 PLN.

 

2a) również dnia 10-go każdego miesiąca dla każdego operatora sprawdzamy każdy kiosk, który operator obsługuje bezpośrednio lub przez podoperatora i jeżeli na kiosku tym wykonana była jakakolwiek operacja finansowa w miesiącu poprzedzającym miesiąc właśnie rozliczany, to wymagamy, aby urządzeniu temu w jego komentarzu zawarty był NIP oraz wysokość czynszu dzierżawnego.  Komentarz przy urządzeniu edytuje się poprzez zalogowanie do zielonego panelu na stronie http://mtkiosk.com/sprawdz_kiosk.html oraz dalej - zaznaczając po lewej stronie właściwe urządzenie, klikając na nie prawym klawisze myszy i wybierając z listy "zmień komentarz (opis) tego urządzenia". Komentarz taki może zawierać też inne dla Panów ważne informacje (na przykład lokalizację lub konfigurację hardwarową urządzenia), my jednak wymagamy, aby wśród tych informacji znalazł się NIP i to jaką wysokość czynszu otrzymuje lokal (jako procent od obrotów urządzenia lub stały - jeśli na taki się zdecydował).

Jeżeli operator bezpośrednio współpracujący z MTKiosk wykonywał rozliczenie z MTKiosk takei jak opisane w 1), to również do jego loginu winien być przyporządkowany komentarz zawierający jego NIP. Jeżeli faktury bezpośrednio na rzecz MTKiosk wystawia nie tylko on, ale też któryś z podoperatorów, to również on winien mieć w komentarzu przy swoim loginie zawarty NIP, z którego wystawiane są faktury.

 

2b) dnia 20-go każdego miesiąca brane są przez nas wszystkie punkty każdego z operatorów i sprawdzamy ile środków winno zostać tym punktom przekazane łącznie za dzierżawę powierzchni do ostatniego miesiąca włącznie. Dla każdego z tych punktów bierzemy również ilość środków, na jakie opiewa suma faktur do tej pory przez te punkty nam przekazanych.

Wymagamy, aby różnica tego, co powinno być przekazane punktowi z tym, co do tej pory zostało przez punkt zafakturowane była nie większa niż 2000 PLN lub ewentualnie więcej - ale tylko pod warunkiem, że różnica ta będzie mniejsza niż to, ile winno zostać przekazane punktowi w związku z działaniem umowy za sam tylko ostatni miesiąc brany pod uwagę przy rozliczeniu.

Nie jest istotne również z jakiego dnia miesiąca wystawiane są przez punkt faktury. TO jest sprawa wyłącznie operatora i lokalu, kiedy następuje rozliczenie. W przypadku, kiedy punkt nie zarobił w danym okresie roliczeniowym nic lub zarobił mało, to w myśl powyżej ujętych restrykcji można rozliczenie "przerzucić" na następny miesiąc rozliczeniowy lub jeszcze następny - byleby nie przekroczyć kwoty 2000 PLN.

Do czasu otrzymania faktury wystawionej przez lokal MTKiosk ufa, że rozliczenie z lokalem nie nastąpiło. Powyżej nakreślone restrykcje wprowadza się, gdyż w wielu przypadkach fakt nie rozliczenia się operatora z lokalem jest mało wiarygodny i to na MTKiosk za przymykanie na taki proceder oka ciąży odpowiedzialność  za pomocnictwo w przestępstwie/wykroczeniu skarbowym lub nawet współudział w nim.
Jeżeli będzie się z Państwem kontaktował przedstawiciel MTKiosk i zgłaszał braki w fakturowaniu lokalu lub czynności operatorskich, tymczasem Państwo wiecie, że brakująca faktura była wystawiona i przesłana MTKiosk, to niestety będziecie Państwo musieli dostarczyć duplikat takiej faktury.

 

2c) za usługi serwisowe oraz dzierżawę urządzeń MTKiosk oczekuje wystawienia i przekazania faktury co najmniej do dnia 20-go każdego miesiąca od tych wszystkich operatorów z MTKiosk współpracujących, którzy rozliczyli się z MTKiosk zgodnie z punktem 1);

 

Sposoby ograniczania przez MTKiosk dostępu do systemu:

W celu egzekwowania przez MTKiosk  wymogów nakreślonych powyżej przygotowane zostały następujące formy ograniczania systemu:

a)            ograniczenie w najłagodniejszej formie - kioski podczas uruchamiania sie zanim przejdą w tryb normalnej pracy wyświetlą na czerwonym ekranie komunikat z rodzajem nieprawidłowości i żądaniem kliknięcia w ekran. Po kliknięciu komunikat ten wyświetlany jest jeszcze przez 10 minut (wyświetlany jest licznik odliczający) i dopiero po tym włącza się tak, jak do tej pory uruchamiał się od razu;

b)           ograniczenie drugiego stopnia - kioski oprócz działania takiego jak w a) dodatkowo pokazują ów ekran z rodzajem nieprawidłowości co jakiś czas za każdym razem wyświetlając komunikat kilka minut i w sposób, który przerywa pracę użytkownika kiosku jeśli w tym momencie z niego korzysta; Jednym z wariantów tego ograniczenia funkcjonalności jest przerywanie pracy urządzenia z każdym nominałem włożonym do maszyny na określony czas wyświetlając przy tym na czerwonym ekranie komunikat o rodzaju nieprawidłowości.

c)            całkowicie odłączenie kiosku - po włączeniu urządzenia wyświetla się komunikat z rodzajem nieprawidłowości i nie ma możliwości jakiegokolwiek korzystania z urządzenia;

 

Sposoby ograniczania  działania kiosków w zależności od zaistniałych nieprawidłowości:

1)            w przypadku nie przekazania środków zgodnie z 1) w dniu następnym po 10-tym, tj. 11-tym danego miesiąca na kiosku załączany jest tryb ograniczania taki jak opisany w a). W przypadku dalszego nieuregulowania płatności stan taki utrzymuje się przez 5 kolejnych dni, aż dnia 16-go danego miesiąca, kiedy to włączany jest tryb b), który w przypadku nie uregulowania płatności również utrzymuje się 5 dni i dnia 21-go każdego miesiąca aktywowane jest ostateczne wyłączenie urządzeń takie jak w c).
Każdą formę ograniczenia funkcjonowania urządzenia przerywamy natychmiastowo jak tylko nastąpi przekazanie środków. Prosze mieć na względzie, że dni załączania się ograniczeń - tj. 11-ty, 16-ty oraz 21-szy danego miesiąca lub dniich poprzedzające mogą następować w weekendy i w związku z tym proszę mieć to na uwadze jeżeli środki chcecie przekazać na rachunek bankowy.

2)            w przypadku uchybień w związku z restrykcjami okreslonymi tutaj w 2a), 2b) oraz w 2c) podejmujemy środki takie same jak w przypadku 1) również w odstepach 5-cio dniowych.

Każda informacja wyświetlana na monitorach w przypadkach a),b) oraz c) jest indywidualizowana! Jeżel przyczyną ograniczenia funkcjonalności jest brak przekazania środków przez operatora, to taka informacja właśnie jest wyświetlana. Jeżeli przyczyną jest brak faktur, to również odpowiednia informacja jest wyświetlana.